Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Instruction   |   Ethics in Publishing   |   Subscriptions   |   Contacts Us   |   Chinese
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor Work
    Editor-in-chief
    Office Work
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
Quick Search  
  Adv Search
2018 Vol. 61, No. 14
Published: 15 July 2018

FEATURE
FIGURE
FORUM
NEW VIEWPOINT
C0NTENTS
COVER STORY
PREPARATION FOR COMPOSITES
AUTOMATED MANUFACTURING
 
       COVER STORY
0 COVER
2018 Vol. 61 (14): 0-0 [Abstract] ( 7 ) HTMLNew PDF (2068 KB)  ( 24 )
       C0NTENTS
6 C0NTENTS
2018 Vol. 61 (14): 6-10 [Abstract] ( 1 ) HTMLNew PDF (3727 KB)  ( 13 )
       FEATURE
16 Microstructure and Properties of Melt-Infiltrated SiCf/SiC Ceramic Matrix Composite
HU Jianbao1, YANG Jinshan1, ZHANG Xiangyu1, DING Yusheng1, ZHOU Haijun1, GAO Le1, WANG Zhen1, HE Ping1, DONG Shaoming1,2
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.016
2018 Vol. 61 (14): 16-21 [Abstract] ( 7 ) HTMLNew PDF (2198 KB)  ( 11 )
       FIGURE
22 Green Manufacturing—A New Type of Industrial Model
2018 Vol. 61 (14): 22-24 [Abstract] ( 6 ) HTMLNew PDF (1308 KB)  ( 18 )
       COVER STORY
26 Preparation of SiC Fibers Reinforced Titanium Matrix Composites
HUANG Hao, WANG Minjuan, LI Hu, LI Siqing, ZHANG Shuming, LI Zhenxi, HUANG Xu, XIE Chuan
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.026
2018 Vol. 61 (14): 26-36 [Abstract] ( 6 ) HTMLNew PDF (12612 KB)  ( 8 )
       FORUM
40 Investigation on Molding Process and Film Compatibility of Carbon Fiber/Epoxy Ultra-Thin Prepregs
ZHANG Guangcheng1, ZHANG Hongming1, XU Hengyuan2, FENG Shaohong2, LI Jianchuan2
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.040
2018 Vol. 61 (14): 40-44 [Abstract] ( 5 ) HTMLNew PDF (2687 KB)  ( 7 )
45 Influence of Compaction Parameters on Porosity of Composite Part Laminated Area With Variable Thickness
WEN Shiqi, WEN Youyi, HE Simin, LI Ke, YANG Yongzhong
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.045
2018 Vol. 61 (14): 45-49 [Abstract] ( 3 ) HTMLNew PDF (5432 KB)  ( 15 )
50 Co-Curing of T Shape Stiffened Panel
YAN Enwei, YANG Shaochang
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.050
2018 Vol. 61 (14): 50-55 [Abstract] ( 3 ) HTMLNew PDF (2312 KB)  ( 14 )
56 Parameters of Composites Wet Compression Molding
WANG Yingnan1, PAN Lijian2, LIU Guofeng1
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.056
2018 Vol. 61 (14): 56-60 [Abstract] ( 7 ) HTMLNew PDF (3735 KB)  ( 8 )
61 Co-Bonding Technology of Composite Stiffened Skin Based on Self-Adaptive Mould
LIU Wen1, GU Wu1, LIU Zhijie1, HE Kai1, LIU Xuan2, SONG Yuxiang2, CUI Yihua2
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.061
2018 Vol. 61 (14): 61-66 [Abstract] ( 4 ) HTMLNew PDF (2847 KB)  ( 9 )
       NEW VIEWPOINT
68 Development Status and Suggestion of Domestic PAN-Based Carbon Fiber
PENG Gongqiu1,2,3, LI Guoli1,2,3, CAO Zhenghua1,2,3, XIE Fuyuan4
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.068
2018 Vol. 61 (14): 68-73 [Abstract] ( 4 ) HTMLNew PDF (1932 KB)  ( 11 )
       PREPARATION FOR COMPOSITES
74 Impregnation Model and Research Progress of Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic Prepregs Prepared via Hot Melting Method
LI Xuekuan, ZHAO Yan, WANG Kai, CHEN Junlin, SONG Jiupeng
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.074
2018 Vol. 61 (14): 74-78 [Abstract] ( 5 ) HTMLNew PDF (4332 KB)  ( 10 )
78 Properties of Chopped Fiber Reinforced Polyimide Composites
ZHANG Peng1, DU Jianan2, BAO Jianwen1, ZHONG Xiangyu1, LIU Gang1, CHEN Xiangbao1
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.079
2018 Vol. 61 (14): 78-82 [Abstract] ( 5 ) HTMLNew PDF (3650 KB)  ( 4 )
       AUTOMATED MANUFACTURING
83 Research Status of Automatic Fiber Placement Equipment for Composite Materials
WANG Xianfeng, ZHANG Yuyao, ZHAO Cong, XIAO Jun
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.083
2018 Vol. 61 (14): 83-90 [Abstract] ( 4 ) HTMLNew PDF (5170 KB)  ( 14 )
91 Automated Manufacturing Technology of Large Stiffened Panel
MA Gang, ZHANG Xiaozhe, TANG Wenfeng
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.091
2018 Vol. 61 (14): 91-96 [Abstract] ( 4 ) HTMLNew PDF (6546 KB)  ( 8 )
97 Automatic Manufacturing Technology of Helicopter Tail Rotor Blade
WANG Zhigang, XU Fuquan, LIU Qidi
DOI: 10.16080/j.issn1671-833x.2018.14.097
2018 Vol. 61 (14): 97-101 [Abstract] ( 4 ) HTMLNew PDF (2140 KB)  ( 7 )
  Notices
  Download
Aeronautical Manufacturing Technology Paper Template
Copyright Transfer Agreement
  Links
22 AVIC
22 AVIC Manufacturing Technology Institute
22 aerotime
Copyright © Editorial Board of 航空制造技术
Supported by: Beijing Magtech